Management

Profilul: Economic / Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe economice/ Domeniu de licenţă: Management / Programul de studiu: Management

acreditat prin H.G. 978/2022

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna)

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Durata: 3 ani; Credite transferabile europene (ECST/SECT): 180

Fişe de disciplină:

 • Fişe de disciplină AN I MANAGEMENT
  • Bazele contabilitatii PDF
  • Comunicare de afaceri in limba straina PDF
  • Drept PDF
  • Educatie fizica PDF
  • Finante PDF
  • Informatica PDF
  • Limba straina (engleza) PDF
  • Macroeconomie PDF
  • Management PDF
  • Matematica PDF
  • Microeconomie PDF
  • Sociologie PDF
  • Statistica PDF
 • Fişe de disciplină AN II MANAGEMENT
  • Baze de date pentru management PDF
  • Contabilitate financiara PDF
  • Dezvoltare si planificare urbana PDF
  • Drept comunitar PDF
  • Econometrie PDF
  • Economia intreprinderii PDF
  • Finantele Intreprinderii PDF
  • Managementul aprovizionarii si vanzarilor PDF
  • Managementul inovarii PDF
  • Managementul productiei PDF
  • Managementul serviciilor PDF
  • Marketing PDF
  • Practica PDF
 • Fişe de disciplină AN III MANAGEMENT
  • Analiza economico-financiara PDF
  • Comportament organizational PDF
  • Comunicare si negociere in afaceri PDF
  • Management international PDF
  • Management strategic PDF
  • Managementul calitatii PDF
  • Managementul micilor afaceri PDF
  • Managementul proiectelor PDF
  • Managementul resurselor umane PDF
  • Metodologia elaborarii lucrarii de licenta PDF
  • Proiecte economice PDF

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în ştiinţe economice

Suplimentul de diplomă: Atestat în limbile română şi engleză în Management (se eliberează la absolvire, cu specificarea disciplinelor studiate, a notelor și creditelor obținute).

 • Ghidul studentului la Management (29 pagini): PDF
 • Platformă suport cursuri: Moodle
 • Plan de învăţământ - Management (2022-2025): PDF
 • Adeverință ANC: PDF

Competenţe:

 • Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior: RNCIS

Competenţe profesionale:

 1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
 3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);
 4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare;
 5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 6. Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Competenţe transversale:

 1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de informatică, centre şi colective de cercetare, editură acreditată, reviste cotate la nivel internațional, conferinţe internaţionale, simpozioane studențești, sală de sport, club sportiv, acces la internet, platfoma Moodle, burse, cazare etc.


Discipline obligatorii

Anul I: Microeconomie, Matematică, Informatică, Finanțe, Drept, Macroeconomie, Management, Bazele contabilităţii, Statistică, Sociologie, Limba străină (engleză, franceză), Comunicare în afaceri în imba străină.

Anul II: Contabilitate financiară, Marketing, Econometrie, Finanţe publice, Economia și gestiunea întreprinderii, Managementul producției, Managementul aprovizionării şi vânzărilor, Finanțele întreprinderii, Baze de date în economie, Management public, Comunicare în afaceri limbă străină.

Anul III: Simulări și proiecte economice, Managementul proiectelor, Managementul riscului în afaceri, Management internațional, Evaluarea întreprinderii, Analiză economico-financiară, Management strategic.

Finalizare studii: examen de licență. (elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă + examen oral).

După absolvire: angajare pe un post de specialitate sau/şi continuare de studii în ciclul II (masterat la orice universitate; la UAO: Managementul resurselor umane - 2 ani, Managementul organizațiilor publice - 2 ani).


Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2021-2022: 50 ( H.G. 883/19.08.2021 )

Taxa de şcolarizare: Detalii aici

Admiterea pe locurile cu taxă: Pe bază de dosar (media de la Bacalaureat).

Locuri fără taxă: Burse Agora - se acordă pe baza criteriilor de performanță stabilite de către CA-UAO.


Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei de licență/suplimentului de diplomă

Ocupaţii posibile conform COR:

Asistent de cercetare economist în management - 263113; Auditor intern - 241105; Consilier / expert / inspector / referent / economist în management - 263101; Documentarist ordonanțare logistică - 214137; Logistician gestiune flux - 214135; Manager al sistemelor de management al calității - 325701; Manager de operațiuni / produs - 241226; Manager de produs - 243104; Manager proiect - 242101; Planificator / specialist plan sinteze - 241255; Specialist resurse umane - 242314.

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

Manager de organizaţie; Manager întreprinzător; Manager pe domenii; Manager de compartiment; Asistent manager cu studii superioare; Consilier în management; Specialist în management (planificator, organizator, auditor); Consultant în management; Formator în management.


Resurse


Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)


Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Demo gratuit ERP