Masterat

DOMENIU DE MASTERAT ACREDITAT: MANAGEMENT (50 LOCURI)


PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

HG. 906/19.08.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 -2022, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 821bis/27.VIII.2021

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR PUBLICE


Misiunea programului de masterat asumată se referă la: formarea și dezvoltarea competențelor necesare în plan profesional, științific și managerial necesare implementării unui management modern în cadrul organizațiilor publice, adaptat dinamicii societății cunoașterii.

Obiective: Programul de masterat „Managementul Organizaţiilor Publice” urmăreşte să ofere specialiştilor şi responsabililor din domeniul public cele mai noi cunoştinţe şi experienţe de management specifice acestui sector, manifeste în plan european. Eficienţa, performanţa au devenit obiective (şi) pentru organizaţiile publice. Pentru atingerea acestora, dar şi pentru realizarea misiunii lor specifice, entităţile publice au nevoie de un management modern, profesionist. Programul propune o abordare multidisciplinară, analitică şi creativă a provocărilor şi problemelor cu care se confruntă managerii din sectorul public şi oferă soluţii pentru dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor acestora.

Competenţe dobândite:

Competenţe profesionale:

C.1. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării activităţilor din sectorul public şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     

C.2. Aprofundarea particularităților procesului managerial în organizațiile publice.

C.3. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în procesul de asigurare a calităţii serviciilor publice.

C.4. Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantitative.

C.5. Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a politicilor publice.

C.6. Elaborarea de proiecte de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect.

C.7. Realizarea unui plan de management public integrat al programelor și proiectelor instituționale.


Competenţe transversale:

CT.1. Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice organizării şi funcţionării autorităţilor publice.

CT.2. Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.

CT.3. Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.

CT.4. Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.